เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box สำนักปลัด
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกชกร ไชยชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายนิพล มาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษฎา บุญมายวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอภิสิทธิ์ จิรสัณจิต
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชญาณิศวร์ อินใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายวิเชษฐ์ ลังกากาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.เทศบาลตำบลนาครัว
นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
นางกานต์มณี บุญใจวงศ์
ครู คศ.2
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.2
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
นางกิ่งคำ ใจศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางแสงเดือน อุส่าห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพัฒน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
นายบดินทร์ แสวงธรรม
พนักงานขับรถ