เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box สำนักปลัด
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นางกชกร ไชยชุมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายนิพล มาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษฎา บุญมายวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอภิสิทธิ์ จิรสัณจิต
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอรนุช ขีดดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชญาณิศวร์ อินใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายวิเชษฐ์ ลังกากาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.เทศบาลตำบลนาครัว
นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
-ว่าง-
ครู คศ.
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.2
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ปิงแก้ว
ครู คศ.1
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางแสงเดือน อุส่าห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
- ว่าง -
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวอนุธิดา เชื้อคำลือ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายวิทวัส ราชคำ
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง
นายสุพัฒน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป