เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box คณะผู้บริหาร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นางปทุม สารใจวงศ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 081-8818995
นายไพบูลย์ เทือกท้าวพรม
รองนายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 089-5566273
นายสิงห์คำ ฝั้นแปง
เลขานุการนายกเทศมนตรีฯ
โทร : 093-2454046
นายศราวุธ ทิพย์มณฑา
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีฯ
โทร : 081-8833188
account_box สมาชิกสภาเทศบาล
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
ประธานสภาเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 083-5814015
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
รองประธานสภาเทศบาล
โทร : 089-2649439
นายธนวัฒน์ จอมเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-9998323
นายบรรเจษฏ์ ดวงติ๊บ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 089-2649439
นายพนม หม่องเปี้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 087-1782878
นายเพชร มาแก้ว
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 086-1915493
นายสมพงษ์ โยธานวล
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 083-2412429
นายเอกพล เรือนแจ้
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
โทร : 088-4175188
นายจิรพัฒน์ ปิงขอด
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 094-3761254
นายธีรพงษ์ วงศ์ตุ่น
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 082-8882632
นายบัณฑิต สุขะ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 085-0318281
จ่าสิบเอกยงยุทธ เครือวัลย์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 083-5814015
นายสมศักดิ์ โยธา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 081-0246705
นายสุริยา เรือนเอ้ย
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
โทร : 089-2640142
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดา กันหาเวียง
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 0819935407
นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 0660298414
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิเชษฐ์ ลังกากาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว
account_box สำนักปลัด
นายนัฐพันธ์ บุตรต๋า
หัวหน้าสำนักปลัด
นางกชกร ไชยชมภู
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นายนิพล มาปัน
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาววิมพ์วิภา บุญสม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกฤษฎา บุญมายวง
นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
นายอภิสิทธิ์ จิรสัณจิต
นิติกรปฏิบัติการ
นางสาวอรนุช ขีดดี
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
นายเพิ่มศักดิ์ มาตุลี
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญงาน
นางสาวชญาณิศวร์ อินใจวงค์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นายวิเชษฐ์ ลังกากาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา รร.เทศบาลตำบลนาครัว
นางเรณู สายอ้าย
ครู คศ.2
นางสาวสุปราณี จอมเอ้ย
ครู คศ.2
นางกานต์มณี บุญใจวงศ์
ครู คศ.2
นางจรรยา ติ๊บปะละ
ครู คศ.2
นางสาวพัชรา ดวงเวียง
ครู คศ.1
นางสาวธัญญาทิพย์ ปิงแก้ว
ครู คศ.1
นางกิ่งคำ ใจศรี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางอัญชลี ต๊ะจี๋
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กฯ
นางแสงเดือน อุส่าห์เงี้ยว
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวสุธิดานันท์ วงศ์สวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นายสุพัฒน์ พรมคำ
พนักงานจ้างทั่วไป
- ว่าง -
พนักงานขับรถ
account_box กองคลัง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางอังคณา มะเทวิน
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ
นางนราพร วงศ์แสนขัด
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ
นางสาวสุภาวดี บุญถึง
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
นางสาวบุญทิวา อุส่าเงี้ยว
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
(ว่าง)
นักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวกมลชนก บุญแข็ง
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ
account_box กองช่าง
นายนิวัติ สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
พันจ่าอากาศเอกสัญญา ตาต่อม
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายอนุชา อักษรเมือง
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายวชิระ วงค์สมุทร
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นายคมสัน หอมแก่นจันทร์
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
ว่าที่ร้อยตรีโสภณ กิจพายัพ
นายช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
นายอภิชาติ เครือนวล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
นางสาวศิรินภา ทรงศิริ
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายโกศล ใจมูล
พนักงานสูบน้ำ
account_box หน่วยตรวจสอบภายใน
นายศักดา กันหาเวียง
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
นางจารุพิชญา เพชรวิชิต
นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ