เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายศักดา กันหาเวียง
ปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 0819935407
นางศิริรัตน์ วงศ์ปันติ
รองปลัดเทศบาลตำบลนาครัว
โทร : 0660298414
นายปรีชา ทองเงิน
หัวหน้าสำนักปลัดฯ
นายนิวัต สิทธิบุญเรือง
ผู้อำนวยการกองช่าง
นางสาวนันท์ชญาน์ สายยศ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายวิเชษฐ์ ลังกากาศ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว