เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
folder งบประมาณรายจ่ายประจำปี
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 grade
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview25
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 กันยายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview71
insert_drive_file เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview232
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 12/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 23 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108
insert_drive_file การโอนงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 11/2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 22 กันยายน 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview108

insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
photo ป ร ะ ก า ศ เ ท ศ บ า ล ตำบลนาครัว เรื่อง ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ประจำปี พ.ศ.2567
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview8
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการเลือกสรร และข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง
เผยแพร่วันที่ : 28 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview7
insert_drive_file ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นร่างกฎกระทรวงกำหนดวันเวลาเปิดปิดของสถานที่ (ฉบับที่...) พ.ศ. ... grade
เผยแพร่วันที่ : 21 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview13
find_in_page คำสั่งเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานเพื่อรับแจ้งข้อร้องเรียนร้องทุกข์ ผ่านแพลตฟอร์ม Traffy Fondue grade
เผยแพร่วันที่ : 17 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview16
insert_drive_file ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง poll
เผยแพร่วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 4 เดือน กรกฎาคม 2566 - กันยายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 3 เดือน เมษายน 2566 - มิถุนายน 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 5 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview51
insert_drive_file ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างผู้ที่ได้รับคัดเลือกฯ ประจำไตรมาศที่ 2 เดือน มกราคม 2566 - มีนาคม 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 เมษายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview48
insert_drive_file ประชาวิจารณ์ ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน กทอ.65-07-0069 (ฉบับแก้ไข)(ครั้งที่3) poll
เผยแพร่วันที่ : 17 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview69
insert_drive_file ประชาวิจารณ์ ร่างขอบเขตงานจ้าง (TOR) โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับแหล่งน้ำผิวดิน กทอ.65-07-0069 (ฉบับแก้ไข) poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มีนาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview64

folder แผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการจัดหาพัสดุ
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กรกฎาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview32
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุนจากพลังงานฯ poll
เผยแพร่วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview28
insert_drive_file ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 29 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview36
insert_drive_file ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน (เพิ่มเติม) poll
เผยแพร่วันที่ : 24 พฤศจิกายน 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview49
find_in_page ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เงินอุดหนุน poll
เผยแพร่วันที่ : 20 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview45

folder รายงานผลการปฏิบัติงาน
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 6 มกราคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview37
insert_drive_file รายงานแสดงผลการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 30 ธันวาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview159
insert_drive_file รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 11 มกราคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview365

ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม
ระบบออนไลน์กรมส่งเสริม