เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
camera_alt ภาพกิจกรรม
โครงการวันอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ คู คลอง แห่งชาติประจำปี 2566
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานกำจัดวัชพืชในแม่น้ำจาง บริเวณ บ้านน้ำโท้ง หมู่ที่ 1 โครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำห้วย/แม่น้ำในเขตเทศบาลตำบลนาครัว...
ประชาสัมพันธ์เกร็ดความรู้ เรื่องป้องกันโรคไข้เลือดออก
คณะผู้บริหาร ลงพื้นที่สังเกตุการณ์ในการนำเครื่องจักรกำจัดวัชพืชลงแม่น้ำจาง บริเวณลานหลุก หมู่ที่ 12 ตำบลนาครัว เพื่อดำเนินการโครงการคลองสวยน้ำใส กำจัดผักตบชวาและวัชพืชในลำห้วย/แม่น้ำในเขตเทศบาลตำบลนาครัว
การประชุมสภาเทศบาลตำบลนาครัว สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 3 ประจำปี พ.ศ. 2566
นายทวี สารใจวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการธรรมะสุขใจ และการเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคในผู้สูงอายุ
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ประชุมสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 7/2566 ณ ร้านกาแฟชมดอย ตำบลวังเงิน อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
 
insert_drive_file ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์ รับโอนย้ายพนักงานเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview78
ฐานข้อมูลผู้สูงอายุและผู้พิการตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มิถุนายน 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : pageview30

chat_bubble ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

folder ข่าวประกวดราคา

cast ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง egp
thumb_up facebook fanpage
facebook

บุคลากรภายใน
thumb_up ผู้บริหารองค์กร
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276
นายทวี สารใจวงศ์
นายกเทศมนตรีตำบลนาครัว
โทร : 086-1167276

สถิติ sitemap
วันนี้ 40
เดือนนี้7,112
ปีงบประมาณนี้(1 ต.ค.65)57,992
ทั้งหมด 245,741


image สถานที่ท่องเที่ยว
วัดถ้ำพระสบาย [1 มิถุนายน 2564]
วัดน้ำโท้ง [1 มิถุนายน 2564]
วัดบ้านหลวง [1 มิถุนายน 2564]
 
play_arrow วิดีโอกิจกรรมหน่วยงาน
public หนังสือราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
หน่วยงานวันที่หนังสือวันที่หนังสือเรื่อง
สน.คท.
20/09/2566
20/09/2566
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
กศ.
19/09/2566
20/09/2566
ขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับรายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันและเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
กสธ.
18/09/2566
20/09/2566
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ด้านการป้องกัน ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ
กสธ.
14/09/2566
20/09/2566
ขอส่งระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยบุคคลซึ่งกระทรวง ทบวง กรม เทศบาล องค์การบริหาร ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษอื่นตามที่มีกฎหมายกำหนด หรือสภากาชาดไทย มอบหมายให้ประกอบวิชาชีพเทคนิคการแพทย์ฯ
กค.
19/09/2566
19/09/2566
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ไปพลางก่อน
ศส.
19/09/2566
19/09/2566
ประชาสัมพันธ์ข้อเสนอระบบวิทยุสื่อสารแบบดิจิตอล (Digital Trunked Radio System : DTRS) สำหรับโครงการจัดหาเครื่องมือสื่อสารและโทรคมนาคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระบบบริการออนไลน์ (E-services)

ระบบ online/ข้อมูลข่าวสาร

ระเบียบ/กฎหมาย

ลิงค์น่าสนใจ
ข้อมูลสารสนเทศ