เทศบาลตำบลนาครัว call ข้อมูลการติดต่อ

เทศบาลตำบล
นาครัว
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
collections การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
ประชุมรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาความเหมาะสมของสถานที่สำหรับใช้เป็นสถานที่ตั้ง โรงเรียนเทศบาลตำบลนาครัว แห่งใหม่ [20 ธันวาคม 2565]
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบล การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 3/2565 [15 ธันวาคม 2565]
ประชุมรับฟังความคิดเห็นเพื่อเตรียมความพร้อมในการขอรับงบประมาณตรงผ่านระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณของ อปท. (BBL) [7 ตุลาคม 2565]
ประชุมประชาคมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและเพิ่มประสิทธิภาพพร้อมติดตั้งระบบกระจายน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ [12 พฤษภาคม 2565]
การประชุมประชาคมท้องถิ่นระดับตำบลและคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.2561 – 2565 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1/2565 และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2566 – 2570 ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 [11 พฤษภาคม 2565]
การประชุม เรื่องการจัดทำแผนปฏิบัติการรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงของตำบลนาครัว [2 กุมภาพันธ์ 2565]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 – 2565 ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1/2565 [24 มกราคม 2565]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [23 ธันวาคม 2564]
การประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลนาครัว เพื่อเลือกประธานและเลขานุการคณะกรรมการฯ และเพื่อกำหนดแนวทางและติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [9 พฤศจิกายน 2564]
การประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและตัวแทนประชาคม เรื่องการพิจารณาร่างแผนดำเนินงาน พ.ศ. 2565 และพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2570) [30 ตุลาคม 2564]
1 2 1 - 10 (ทั้งหมด 12 รายการ)