ชื่อเรื่อง : ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ของเทศบาลตำบลนาครัว ประจำปีงบประมาณ 2565
ชื่อไฟล์ : nNYFpFTMon40414.pdf file_download ดาว์นโหลดไฟล์นี้
รายละเอียด : เทศบาลตำบลนาครัว ได้ดำเนินการตรวจสอบรายชื่อผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพตามโครงการหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ โดยตรวจสอบคุณสมบัติครบถ้วนแล้วขอประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวนทั้งสิ้น 2134 ราย ตามรายชื่อประกาศแนบท้าย