messager
 
arrow_back_iosกลับหน้าแรก call ข้อมูลการติดต่อ
folder การขับเคลื่อนจริยธรรม
กิจกรรมเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามมาตรฐานจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 กุมภาพันธ์ 2567 | เปิดอ่าน : 27
การฝึกอบรมด้านจริยธรรมฯ ประจำปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 มกราคม 2567 | เปิดอ่าน : 26
ประกาศแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนจริยธรรมและให้คำปรึกษาตอบคำถามทางจริยธรรม poll
เผยแพร่วันที่ : 13 มิถุนายน 2566 | เปิดอ่าน : 60
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( IIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 44
ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ทำแบบสอบถามประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินการของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) poll
เผยแพร่วันที่ : 1 มกราคม 2566 | เปิดอ่าน : 68
การดำเนินการด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2566 poll
เผยแพร่วันที่ : 3 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 44
find_in_page ประชาสัมพันธ์ Do’s and Don’ts พฤติกรรมทางจริยธรรมของข้าราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 67
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น2 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 40
ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ของศูนย์ดำรงธรรมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | เปิดอ่าน : 45
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประมวลจริยธรรมเทศบาลตำบลนาครัว poll
เผยแพร่วันที่ : 4 กรกฎาคม 2565 | เปิดอ่าน : 33
1 - 10 (ทั้งหมด 10 รายการ) 1